Back to top

Quản lý chuỗi cung ứng

 
Sử dụng công nghệ nghệ để quản lý chuỗi cung ứng
Tích hợp công nghệ sản xuất tiên tiến vào chuỗi cung ứng
Số hóa sản phẩm và dịch vụ
 Tìm hiểu nguồn cung cấp và thu mua
Lập kế hoạch cho chuỗi cung ứng
 Tích hợp hoạch định, vận hành, và hiển thị
Tạo môi trường lấy khách hàng làm trung tâm
Chia sẻ bằng công nghệ Block chain
Tận dụng sức mạnh internet vạn vật, dữ liệu lớn, và công nghệ đám mây
Vận dụng trí tuệ nhân tạo
Tái trang bị để phục vụ đa kênh
 Sử dụng hệ thống quản lý kho và hệ thống vận hành kho
Giảm các đơn vị phân loại hàng hóa tồn kho
Tối ưu hóa hàng tồn kho
Sử dụng hệ tài chính chuỗi cung ứng
Xây dựng phân tích chuỗi cung ứng
Thu thập dữ liệu, làm sạch, lập cấu trúc, và lọc dữ liệu
Quản lý rủi ro
Tìm kiếm các mối tương quan và xu hướng trong dữ liệu

Liên hệ với chúng tôi